curried sweet potato latkes

Traditional Latkes and Curried Sweet Potato Latkes (Potato Pancakes)

Traditional Latkes and Curried Sweet Potato Latkes (Potato Pancakes).